Hier staat de Lispeltuut voor

Eigentijds aanbod

Onze uitdaging is ervoor te zorgen dat ons onderwijs de leerlingen die kennis en vaardigheden bijbrengt die ze nodig hebben om zich te ontplooien tot mondige deelnemers in de samenleving van de 21e eeuw. Creativiteit, samenwerking, communiceren, kritisch denken en ICT-geletterdheid vormen hierop, naast de traditionele vakken, een belangrijke voorbereiding. Interactieve methoden en werkvormen horen hierbij.

Pedagogisch klimaat

Op de Lispeltuut hanteren we in alle groepen het programma De Vreedzame School. Hiermee leren we de kinderen om op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. Met elkaar beslissingen nemen, conflicten oplossen, verantwoordelijkheid voor elkaar nemen en open staan voor verschillen, maken hier deel van uit.

De leerlingenraad

We vinden het belangrijk dat kinderen zeggenschap hebben over de groepsregels en meepraten over de gang van zaken op school. De leerlingenraad is een uiting van de mede verantwoordelijkheid voor het sociale klimaat. Er kan worden gesproken over allerlei zaken die de gang van zaken op school betreffen. De groepen 6-8 kiezen elk een vertegenwoordiger naar de leerlingenraad.

Gezonde school

Op onze school streven we gezondheid van leerlingen en medewerkers na. We doen dit door structureel aandacht te besteden aan gezonde voeding en het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten (onder en na schooltijd). Daarnaast hebben we een systeem voor actieve signalering van pesten en worden er trainingen georganiseerd voor kinderen (faalangstreductie, weerbaarheid) en medewerkers (o.a. signalering kindermishandeling).

Oog voor Talent

We willen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Niet alleen met de schoolse vakken (lezen, rekenen/wiskunde, taal), maar in brede zin. Hierbij maken we gebruik van de talenten binnen ons team, maar willen we ook steeds meer de talenten van de ouders inzetten. De leerlingen die cognitief meer aankunnen bieden wij naast een compact basisprogramma, een aanvullende verrijkingslijn (Levelwerk).

Nieuwbouw

Het onderwijs op de Lispeltuut vindt nu plaats op 2 locaties, het hoofdgebouw en de dependance. Aan de rand van de nieuwe wijk Vroonermeer Noord hopen we in het schooljaar 2022 onze geheel nieuwe huisvesting in gebruik te nemen. Een gebouw dat aansluit bij de visie van onze school, deel uitmakend van een integraal kind centrum, met o.a. veel ruimte voor spel en bewegen en naschoolse activiteiten.