Ouders en de school

De activiteitencommissie

De activiteiten commissie (AC) ondersteunt het team, onder meer bij het organiseren van de jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten. De AC beheert ook de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan worden veel extra zaken bekostigd zoals de Sinterklaas- en Kerstviering, het Paasontbijt en de verzorging bij de avondvierdaagse. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ouderavond. U kunt de bijdrage overmaken op IBAN NL27 INGB 0007 0445 47 t.n.v. Activiteitencommissie Lispeltuut te Alkmaar o.v.v. de naam en de groep van uw kind(eren).

De medezeggenschapsraad

De school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR functioneert als een soort ondernemingsraad. De helft van de leden vertegenwoordigt de ouders en de andere helft het team. De MR controleert het beleid van de school. De MR heeft het recht tot het geven van advies of instemming. Het overleg met het schoolbestuur vindt plaats in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Informatie naar ouders

Heel veel informatie betreffende de Lispeltuut, waaronder de jaarkalender en nieuws uit de groepen, vindt u op onze site. Daarnaast informeren we u via de Nieuwsbrief. In principe wordt alle informatie verstuurd via Social Schools. Elke ouder heeft daartoe eigen accounts. De module Leerontwikkeling in Social Schools brengt voor u de ontwikkeling van uw kind in beeld.

Ouderbetrokkenheid

Wanneer we het hebben over ouderbetrokkenheid, bedoelen we de samenwerking tussen ouders en school bij de ontwikkeling van uw kind. Hierbij zoeken we van beide kanten met elkaar naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van uw zoon of dochter. Als Lispeltuut willen we ons hier verder in ontwikkelen. We weten namelijk dat goede samenwerking leidt tot hogere prestaties en kinderen die beter in hun vel zitten. Ouderbetrokkenheid helpt tevens om de goede dingen efficiënt te doen, wat weer tijd en energie oplevert die in het onderwijs kunnen worden gestoken!

Ouderpanels

Bij het ontwikkelen van nieuw beleid maken we gebruik van structurele dialooggesprekken met ouders, bijvoorbeeld in de vorm van ons jaarlijkse Ouder Café. Elke twee jaar vindt er een ouder tevredenheidsonderzoek plaats.